top of page

På fritidshemmet Revet arbetar fem fritidspedagoger och verksamheten har öppet varje vardag mellan klockan 6.30 -18.00.

Fritidshemmet når du på telefon 0703-57 85 77 från klockan 12.30 och framåt eller på fritidshemmets mail: fritids@stenungsundsmontessori.se

För mer information om fritidshem och fritidsklubb

Fritids_edited.jpg

Fritidshemmet Revet

Undervisningen i fritidshemmet utgår från läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 där fritidshemmet nu har ett eget kapitel, kapitel 4.

På fritidshemmet har det informella lärandet stort utrymme och utgångspunkten är att elever lär hela tiden och i alla sammanhang. Lärandet sker i möten, i samtal och i utövande av aktiviteter. Eleverna lär tillsammans med varandra, med pedagogerna och via sina upplevelser och sitt görande. Samtal och aktiviteter kring normer och värden, om identitetsskapande och i relationer med andra är vanligt förekommande på fritidshemmet. Social kompetens är en förmåga som övas och utvecklas.

Den fria leken har stort utrymme på fritidshemmet och i den bygger eleverna relationer, skapar identiteter och lär sig samspela med varandra. Fritidshemmet är en social arena där normer och värden möts, där kreativitet och fantasin flödar och där kommunikation och konflikthantering ständigt är närvarande. Personalen ser hela tiden till att finnas med där det händer, som en handledare och hjälpande hand på vägen.

Fritidshemmet kompletterar förskoleklass och skolan på det sätt att de erbjuder andra möjligheter till lärande. Istället för det teoretiska erbjuds praktiska möjligheter. Här får eleverna inte bara lära sig om vad demokrati betyder, de får lära sig demokrati genom att använda ett demokratiskt arbetssätt då det mesta som sker i fritidshemmets verksamhet är grupporienterat. Här får eleverna lära sig turtagande, öva konfliktlösningar, förstå regler och normer samt känna gemenskap och glädje.

Elevernas nyfikenhet, kreativitet och fantasi stimuleras och uppmuntras hela tiden. Fritidshemmets verksamhet utgår från elevernas intressen och önskemål. Varje dag erbjuds en styrd aktivitet som är kopplad till läroplanens mål. Allt från bakning, skapa film, syslöjd, ateljé, massage, lekar, teater till värdegrundslekar och biovisning.

Fritidshemmets verksamhet präglas av delaktighet och inflytande. Verksamheten visar öppenhet och lyhördhet för elevernas åsikter och tankar som lyssnas och tas tillvara på. Eleverna kommer ofta med önskemål och förslag på  vad de vill göra på fritidshemmet eller fritidsklubben. Både i samlingar, under mellanmål och i den rullande verksamheten.

FRITIDSHEM: Aktiviteter
bottom of page