top of page

Skola 9-12 år

Under denna period fortsätter barnen i den Intellektuella perioden men rör sig nu snabbt från det elementära stadiet mot abstraktion i sitt lärande. De är nu intresserade av att fortsätta förbi basfaktakunskaper och vill börja se och förstå samband, orsaker, konsekvenser och mönster i sitt lärande och i sin förståelse av världen. I detta utvecklingsstadiet visar eleverna en stark förmåga till både att föreställa sig och till abstraktion.

Skola 9-12 år: Aktiviteter

Fjärde, femte och sjätteklass: Fokus på social utveckling

9-12-åringar är väldigt sociala i denna period av sina liv, och det är första gången när de kan börja titta på sina kamrater istället för på sin familj när de skall besluta vad som är rätt sätt att göra saker på. Deras starka sociala instinkter leder till att det mesta arbetet sker i grupper.

Intellektuell självständighet och kärleken till lärandet

I 4:e, 5:e och 6:e klass, visar eleven på en mer förfinad känsla för logik, och en större förmåga att tänka abstrakt. Mellanstadiets undervisning uppmuntrar intellektuell självständighet, stringens och kärleken till att lära sig. För att möta upp behovet av kamratkontakter hos eleverna, uppmuntrar montessoriklassrummet socialt samspel och grupp aktiviteter, som del av den enskilda elevens akademiska arbete. Social och moralisk utveckling är sammanvävda i alla aspekter av undervisningen, och möter upp 9-12-åringens intressen kring rättvisa, rätt och fel samt moral. Mellanstadiets undervisning är en dynamisk fortsättning på arbetet och studierna i de tidigare stadierna. Detta nästa steg i elevernas utbildning hjälper eleverna då de rör sig vidare från den mer konkreta, faktabaserade inlärningen, till en ålder av abstraktion och resonemang. Drivna av en fantastisk föreställningsförmåga och vilja att förstå hur saker fungerar, är mellanstadieeleven väl förberedd för en undervisning som utmanar dem med avancerade idéer i litteratur, vetenskap, matematik och språk. När eleverna fortsätter genom perioden som Doktor Montessori kallade den Intellektuella perioden utvecklas eleverna intellektuellt, socialt och moraliskt till aktiva deltagare i klassrumssammanhanget och i sitt eget lärande. ”Hands-on learning”, ihop med mer abstrakt arbete, diskussioner och experimentellt lärande skapar en balans i inlärningen hos de intellektuellt och fysiskt aktiva mellanstadieeleverna. Gruppaktiviteter lyfts fram genom hela perioden för att skapa en produktiv och positiv miljö för de mycket sociala eleverna. Självständigt arbete är också en viktig del, då det får eleverna att utmana sig själva och bygga en gedigen bas för sina akademiska kunskaper.

bottom of page