Etikettarkiv: Friskola Stenungsund

Antagning grundskola

Ansökan inför läsåret 2022/2023

Som många andra friskolor har vi inte någon kö till skolan. Istället får den som vill ansöka om plats för sitt barn skicka in sin ansökan per brev/mail varje år. Ansökningsperioden är i år öppen, i ett första skede, till och med 2021-12-31. Efter ansökningsperiodens slut sker genomgång av eventuell förtur, därefter lottas tilldelning av plats bland de sökande.
De som inte kan beredas plats på vår skola vid första antagningen läggs in i en ”reservlista”, då platser kan bli tillgängliga såväl inför skolstart som under terminens gång. Antagningen stängs inför varje ny antagning till nytt läsår, varvid alla gamla ansökningar annulleras.

Följande antagningsregler gäller:

Antagning till grundskola
1. Förtur för elever från vår egen förskola
2. Syskonförtur
3. Elever som kommer direkt från en annan Montessoriförskola/skola
4. Lottning

Länk till ansökan till grundskolan

Länk till ansökan om plats på fritidshem och fritidsklubb

Information om fritidshem och fritidsklubb

Skicka ansökningsblanketten till:
Stenungsunds Montessoriskola
Kyrkvägen 1
444 31 Stenungsund

eller på mail till:

rebecka.johannesson@stenungsundsmontessori.se

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Fritidshemmet Revet

Undervisningen i fritidshemmet utgår från läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 där fritidshemmet nu har ett eget kapitel, kapitel 4.

På fritidshemmet har det informella lärandet stort utrymme och utgångspunkten är att elever lär hela tiden och i alla sammanhang. Lärandet sker i möten, i samtal och i utövande av aktiviteter. Eleverna lär tillsammans med varandra, med pedagogerna och via sina upplevelser och sitt görande. Samtal och aktiviteter kring normer och värden, om identitetsskapande och i relationer med andra är vanligt förekommande på fritidshemmet. Social kompetens är en förmåga som övas och utvecklas. 

Den fria leken har stort utrymme på fritidshemmet och i den bygger eleverna relationer, skapar identiteter och lär sig samspela med varandra. Fritidshemmet är en social arena där normer och värden möts, där kreativitet och fantasin flödar och där kommunikation och konflikthantering ständigt är närvarande. Personalen ser hela tiden till att finnas med där det händer, som en handledare och hjälpande hand på vägen.

Fritidshemmet kompletterar förskoleklass och skolan på det sätt att de erbjuder andra möjligheter till lärande. Istället för det teoretiska erbjuds praktiska möjligheter. Här får eleverna inte bara lära sig om vad demokrati betyder, de får lära sig demokrati genom att använda ett demokratiskt arbetssätt då det mesta som sker i fritidshemmets verksamhet är grupporienterat. Här får eleverna lära sig turtagande, öva konfliktlösningar, förstå regler och normer samt känna gemenskap och glädje.

Elevernas nyfikenhet, kreativitet och fantasi stimuleras och uppmuntras hela tiden. Fritidshemmets verksamhet utgår från elevernas intressen och önskemål. Varje dag erbjuds en styrd aktivitet som är kopplad till läroplanens mål. Allt från bakning, skapa film, syslöjd, ateljé, massage, lekar, teater till värdegrundslekar och biovisning.  

Fritidshemmets verksamhet präglas av delaktighet och inflytande. Verksamheten visar öppenhet och lyhördhet för elevernas åsikter och tankar som lyssnas och tas tillvara på. Eleverna kommer ofta med önskemål och förslag på  vad de vill göra på fritidshemmet eller fritidsklubben. Både i samlingar, under mellanmål och i den rullande verksamheten.

 

På fritidshemmet Revet arbetar fem fritidspedagoger och verksamheten har öppet varje vardag mellan klockan 6.30 -18.00.

Fritidshemmet når du på telefon 0703-57 85 77 från klockan 12.30 och framåt eller på fritidshemmets gemensamma mail: fritids@stenungsundsmontessori.se.

Information om fritidshem och fritidsklubb

Kräftorna (3)4-5 år

En dag hos Kräftorna

Barnen börjar på Kräftorna i augusti det året de fyller 4 år.

Vi startar dagen med att äta frukost tillsammans. Här får barnen träna på att hälla, smöra, dela med mera. Därefter har vi arbetsstund på vår avdelning där är indelat i olika kunskapsrum – språk, matematik, kultur, “pvö” (praktiska vardagsövningar), sensoriskt, skapande samt bibliotek. Barnen väljer aktivitet efter att en pedagog har presenterat olika övningar. Att repetera är viktigt moment, det gör att barnet får möjlighet att känna stolthet över att lyckas.

IMG_0172

Varje dag har vi en samling med fruktstund där vi erbjuder språkstimulerande lekar, ramsor, rytmik och gymnastik, sång och sagor.

Klockan 11.00 får vi njuta av Annelie och Rebeckas goda lunch. Barnen tar själva från vårt buffébord där det också finns ett buffébord med grönsaker.

Efter lunch är vi ute och leker på vår fina gård. En dag i veckan går vi på utflykt till vår skog på Kyrkberget. Vi är ute fram till mellanmål som vi äter inne eller ute beroende på årstid och väder.

Vi erbjuder barnen skridskoåkning tre gånger per termin samt lek och plask för femåringarna under vårterminen vilket brukar vara väldigt uppskattat.

 

IMG_0369
Under perioden 3-6 år gör barnet stora och viktiga framsteg i sin utveckling och visar på ett enormt intresse för världen omkring dem. De är nyfikna på att lära sig saker, utforska och utveckla sin självständighet. Barnet lär sig genom att förstå och använda sig av sin omgivande miljö, genom att utforska och experimentera, känna, bygga och göra saker själv, och för sig själv.

 

 

 

 

 

Krabborna 1-3(4) år

En dag på Krabborna

Vi startar dagen med att äta frukost tillsammans. Där får barnen träna på att hälla, smöra, dela med mera. På avdelningen är miljö och material anpassad för barnets ålder och intresse. Det finns tillfälle att måla, arbeta med lera, öva på att klipp och klistra med mera. Varje dag har vi en samling med fruktstund där rim, ramsor, sång och sagor ingår. De barn som sover efter lunch brukar vara ute en stund på förmiddagen.

Klockan 11.00 får vi njuta av Annelie och Rebeckas goda lunch. Barnen tar själva från vårt buffébord där det också finns ett buffébord med grönsaker. Barnen har sina bestämda platser i tre rum för att skapa en lugn och trygg matstund.

Efter maten så sover/vilar en del barn och de andra går ut i vår härliga trädgård. Vi är ute fram till mellanmål som vi äter inne eller ute beroende på årstid och väder.

En förmiddag i veckan går vi på utflykt till Kyrkberget där har olika uppdrag bland träd och berg.

Barnen på Krabborna går här tills augusti det året de fyller 4 år.

 

IMG_0345


Det lilla barnet är en naturlig upptäckare. I denna utvecklingsfas visar de intresse för allt i sin omgivning och vill undersöka och utforska varje detalj de hittar. 

De utvecklar både sin fin – och grov motorik, de älskar att klättra, springa, balansera, flytta på saker, plocka upp små saker, sätta ihop saker och att rita.

 

 

 

Skola 12-15 år

Vem är 12- 15-åringen?
Högstadiet är tiden då eleven blir en socialt medveten individ enligt Maria Montessori.

På Stenungsunds IMG_4696Montessoriskola arbetar vi med att utveckla en unik och genomtänkt undervisning för våra tonåringar, vilken integrerar montessoripedagogiken med den senaste utvecklingen och forskningen inom utbildning och som:

 

 

  • Uppmuntrar meningsfulla kontakter med omvärlden för eleverna
  • Fostrar varje individs utveckling av ett hälsosamt, holistiskt och vördnadsfullt synsätt på sig själv och sin omvärld
  • Ger eleverna redskapen för att kunna skapa sig sin egen framtid genom att förbereda eleverna, både akademiskt och socialt, för gymnasiet och vidare.
  • Sätter eleven i centrum och där varje elev har en personlig studieplan.
  • Har åldersblandade grupper och undervisning där eleverna uppmuntras att hjälpa varandra.
  • Innebär långa, oavbrutna arbetspass, där eleverna själva beslutar vad de skall arbeta med enligt sina studieplaner tillsammans med sina lärare och kamrater.
  • Arbetar med ämnesövergripande undervisning för att utveckla förmågan att se samband, orsak och verkan.
  • Uppmuntrar aktiviteter kring självständighet, ekonomiskt ansvarstagande, samarbete och projekt som främjar sammanhållning och ansvarstagande för gruppen, sig själv och ger träning inför arbetslivet.
  • Förbereder eleverna väl inför fortsatta studier genom meningsfulla, verklighetsanknutna och utmanande arbetsuppgifter
  • Ökar det sociala medvetandet och ansvarstagandet för vår miljö, omvärld och medmänniskor genom de uppgifter som ges.

Undervisningen i högstadiet har en unik ansats till undervisning av ungdomar. I kärnan finns Dr. Montessoris tanke om eleven som en självstyrande, aktiv individ, och läraren som en aktiv handledare/vägvisare. Högstadiet kombinerar schemalagd tid och möjligheter för eleverna att i små grupper få arbeta tillsammans självständigt under egna arbetspass. Under denna tid arbetar eleverna nära sina lärare och sina klasskamrater för att fördjupa sina kunskaper på en djupare nivå. Målet är trygga, självständiga unga vuxna som kan fatta kloka beslut för sig själva och för större sammanhang.

Runt den 10 december varje år har högstadiet Nobelfest. Här arbetar vi med “praktiska livet”-övningar anpassade för de äldre eleverna. Exempel på detta är möblering, dukning, placering, dekorationer, menyplanering, tillagning, hur man håller i en formell middag – värdparsskap, vett och etikettskola, tal av olika slag osv som bra färdigheter att ha med sig i vuxenlivet. En väldigt lyckad och uppskattad tradition som vi håller kvar vid.

IMG_0280IMG_0287IMG_0310IMG_0312IMG_0317IMG_0319

 

 

Skola 9-12 år

Vem är 9-12-åringen?
Under denna period fortsätter barnen i den Intellektuella perioden men rör sig nu snabbt från det elementära stadiet mot abstraktion i sitt lärande. De är nu intresserade av att fortsätta förbi basfaktakunskaper och vill börja se och förstå samband, orsaker, konsekvenser och mönster i sitt lärande och i sin förståelse av världen. I detta utvecklingsstadiet visar eleverna en stark förmåga till både att föreställa sig och till abstraktion.

Fjärde, femte och sjätteklass: Fokus på social utveckling
9-12-åringar är väldigt sociala i denna period av sina liv, och det är första gången när de kan börja titta på sina kamrater istället för på sin familj när de skall besluta vad som är rätt sätt att göra saker på. Deras starka sociala instinkter leder till att det mesta arbetet sker i grupper.

Intellektuell självständighet och kärleken till lärandet
I 4:e, 5:e och 6:e klass, visar eleven på en mer förfinad känsla för logik, och en större förmåga att tänka abstrakt. IMG_4705Mellanstadiets undervisning uppmuntrar intellektuell självständighet, stringens och kärleken till att lära sig. För att möta upp behovet av kamratkontakter hos eleverna, uppmuntrar montessoriklassrummet socialt samspel och grupp aktiviteter, som del av den enskilda elevens akademiska arbete. Social och moralisk utveckling är sammanvävda i alla aspekter av undervisningen, och möter upp 9-12-åringens intressen kring rättvisa, rätt och fel samt moral. Mellanstadiets undervisning är en dynamisk fortsättning på arbetet och studierna i de tidigare stadierna. Detta nästa steg i elevernas utbildning hjälper eleverna då de rör sig vidare från den mer konkreta, faktabaserade inlärningen, till en ålder av abstraktion och resonemang. Drivna av en fantastisk föreställningsförmåga och vilja att förstå hur saker fungerar, är mellanstadieeleven väl förberedd för en undervisning som utmanar dem med avancerade idéer i litteratur, vetenskap, matematik och språk. IMG_4717När eleverna fortsätter genom perioden som Doktor Montessori kallade den Intellektuella perioden utvecklas eleverna intellektuellt, socialt och moraliskt till aktiva deltagare i klassrumssammanhanget och i sitt eget lärande. ”Hands-on learning”, ihop med mer abstrakt arbete, diskussioner och experimentellt lärande skapar en balans i inlärningen hos de intellektuellt och fysiskt aktiva mellanstadieeleverna. Gruppaktiviteter lyfts fram genom hela perioden för att skapa en produktiv och positiv miljö för de mycket sociala eleverna. Självständigt arbete är också en viktig del, då det får eleverna att utmana sig själva och bygga en gedigen bas för sina akademiska kunskaper.

 

 

 

 

Skola 6-9 år

Vem är det 6-9 åriga barnet?
Från första till tredje klass är barn entusiastiska och redo att lära sig. Barnet har nu nått en period av stabilitet, och går in i perioden av resonemang och logik. Deras förmåga att föreställa sig är stark och de kan lära sig om och tänka på saker de inte kan se eller röra. Lågstadieeleven är intresserad av att utforska, inte bara sin omedelbara närhet, utan även av att förstå och lära sig om den större världen.

Social utveckling och intellektuell självständighet
Medan det yngre barnet utvecklar fysisk självständighet, arbetar lågstadiebarnet med intellektuell självständighet. Barnet blir nu även mycket social, skaffar vänskapsrelationer, lär sig koderna för vänskap och hur man beter sig i gruppsammanhang blir väldigt viktigt.

Montessoris utvecklingsperiod: Den intellektuella perioden
Doktor Maria Montessori såg denna tid som den kritiska perioden för expansiv utbildning där man ger barnen lektioner och frågor som guidar dem i deras utforskande av kultur, vetenskap, matematik, språk och sociala koder och moral. För att möta detta är Stenungsunds Montessoriskolas lågstadieklassrum ett spännande och intensivt ställe. IMG_0370Man känner passionen för lärande när eleverna experimenterar bland de olika lektionerna och uppgifterna som finns tillgängliga för dem. De arbetar både i grupp och självständigt för att lära sig hantera gruppdynamik och bemästra akademiska färdigheter. Montessori pedagogiken utgår från det stora till det lilla. Man rör sig från den stora helheten till att förstå och fokusera på detaljer. Barnen fortsätter att arbeta med konkreta material för att undersöka olika akademiska områden, för att snabbt upptäcka abstrakta metoder som de kan använda. Doktor Maria Montessori kallade denna period för den ”intellektuella perioden”. Barnet, som går in i en period av enhetlig och likartad utveckling, fokuserar på mentala utmaningar. I den öppna och stimulerande miljön barnet befinner sig, finns inga gränser för vad barnet kan lära sig och utforska.

En av våra traditioner på Stenungsunds Montessoriskola är att fira Lucia i kapellet tillsammans. Klass F-5 står för ett vackert och stämningsfullt luciatåg som var en avslutning på ett längre projekt där flera ämnen integrerats, musik, historia, religion osv.

IMG_0320