top of page
Image by Ben White

Vi har som mål att eleven genom hela sin skoltid ska uppleva lärandet som en obegränsad möjlighet.

Vi utbildar kompetenta, ansvarsfulla och flexibla världsmedborgare som är nyfikna och fortsätter lära sig nya saker genom hela livet. Våra ungdomar är framtiden och vi jobbar för att ge dem kunskap och verktyg för att lösa de utmaningar som livet ger.

Stenungsunds Montessoriskola


Om Montessoriskolan
Elever i en montessoriskola lär sig att fatta beslut om, och välja kring sitt skolarbete. Att välja utmanande arbeten eller aktiviteter från en mängd områden är en viktig livskunskap.

Varje rum är fyllt med material och läromedel som är arrangerade från baskunskap till mer komplex kunskap. Materialen väcker nyfikenhet och lust hos eleverna och inbjuder till fördjupning och forskning. Allt material är självrättande samtidigt som det lär eleven att behärska övningen. Materialen för de yngre barnen reflekterar över de mer komplexa och abstrakta kraven som ställs på de äldre och/eller mognare eleverna. På så sätt hänger allt material ihop och bygger på varandra, genom hela skoltiden.

Samhället

Under sin utbildning lär sig barnen att gå framåt. Det lär sig hur det ska förhålla sig till andra, samarbeta och komma överens. Vi arbetar med att eleverna ska förstå att deras uppgift på jorden är att samarbeta med andra, en livsviktig färdighet när de ska ta klivet in ut vuxenvärlden. Verkligheten lyfts in i klassrummet och så långt det är möjligt arbetar vi med  uppgifter och frågeställningar hämtade från det verkliga livet. Vi är ute i verkligheten och bjuder in den till oss i så stor utsträckning som möjligt. Eleverna är en del av världen, kontinenten, landet, närsamhället, skolan och familjen – alla lika viktiga.

Att lära sig – en gränslös möjlighet

Vår miljö på Stenungsunds Montessoriskola är förberedd för barnets experimentlusta och nyfikenhet. Läraren möter upp elevens intressen och behov samtidigt som eleven utvecklar sina kunskaper.

Eleven känner av strukturen i klassrummet där det inte finns några begränsningar för utvecklingen av kunskaper och färdigheter. Elevens vilja att lära sig uppmuntras av friheten att röra sig medan man väljer mellan materialen och uppgifterna. Lektionerna som montessoriläraren ger längs vägen fungerar som guidning och kompass för elevens nästa steg i sin individuella utveckling.

Varför ska man söka till Stenungsunds Montessoriskola?

Om man som vårdnadshavare har ett stort engagemang för sina barns skolgång och är intresserad av Montessoripedagogiken och vill att sina barn skall undervisas enligt denna pedagogik.

Vi arbetar enligt den pedagogik Maria Montessori utformade och kombinerar detta med de krav som finns i vår moderna tid. Idag sker all undervisning, från förskolan till nian, enligt Montessoripedagogiken.

 

Vi ser alla barn som kompetenta, självständiga och nyfikna medmänniskor som kan och vill själva. Det synsättet är vår utgångspunkt och vi vet att barnen tycker det är roligt att lära sig och få ta ansvar. Vi vågar lita på barnens förmåga.
 

Alla barn vill och kan lära sig men från olika utgångspunkter.

IMG_4705_edited.jpg

Vi arbetar för att erbjuda montessoriutbildning av god kvalitet baserat på följande koncept:

  • Inlärning sker i en miljö som uppmuntrar frågor och nyfikenhet. Eleverna ökar sina kunskaper genom egen- eller lärarinitierade upplevelser och erfarenheter.

  • Inlärning sker via sinnena. Eleverna lär sig genom att använda olika läromedel, material, digitala hjälpmedel samt genom samarbete med varandra. Dessa viktiga erfarenheter är förstadiet till att abstrakt kunna förstå de idéer som vårt samhälle bygger på.

  • Vi har ett holistiskt synsätt på våra elever. De fysiska, känslomässiga, andliga, estetiska, sociala och kognitiva behoven och intressena som eleven har kan inte delas upp utan är lika viktiga.

  • Respekt och omsorg om sig själv, andra, miljön och om allt liv är nödvändigt.

I alla stadier har vi följande utgångspunkter:

  • Våra lärare är utbildade i montessoripedagogiken för sin åldersgrupp. Det innebär att de har både möjlighet och målsättning att följa montessoripedagogiken.

  • Vi samarbetar med familjen. Ett samarbete mellan skola, elev och familj är mycket viktigt för elevens hela utveckling.

  • Vi har åldersblandade, heterogena elevgrupper.

  • Vi arbetar med en mängd olika montessorimaterial, aktiviteter och upplevelser som är skapade för att stödja elevens fysiska, intellektuella, kreativa och sociala självständighet.

  • Vi arbetar med ett schema som tillåter längre arbetspass med oavbruten tid för att lösa problem, se ämnesövergripande samband och uppmuntra nya idéer.

  • Vi har en klassrumskultur som uppmuntrar samarbete för gemensamt lärande och känslomässig utveckling.

Image by Skye Studios

Friskola i Stenungsund

Stenungsunds Montessoriskola är en friskola som arbetar enligt montessoripedagogiken. Skolan är belägen centralt i Stenungsund, mitt emot järnvägsstationen. Om du söker efter en friskola med engagerade pedagoger och där alla barn blir sedda, så är Stenungsunds Montessoriskola det absolut bästa skolvalet för dig och ditt barn.

Stenungsunds Montessoriskola är en friskola i Stenungsund helt utan vinstintresse och skolan drivs som en ekonomisk förening. I vår friskola är föräldraengagemanget stort och vi har ett fantastiskt föräldrarengagemang. 

bottom of page