top of page
Image by Ben White

Vi har som mål att eleven genom hela sin skoltid ska uppleva lärandet som en obegränsad möjlighet.

Vi utbildar kompetenta, ansvarsfulla och flexibla världsmedborgare som är nyfikna och fortsätter lära sig nya saker genom hela livet. Våra ungdomar är framtiden och vi jobbar för att ge dem kunskap och verktyg för att lösa de utmaningar som livet ger.

Om Stenungsunds Montessoriskola

Stenungsunds Montessoriskola är en friskola som arbetar enligt montessoripedagogiken. Skolan är belägen centralt i Stenungsund, mitt emot järnvägsstationen. Vår skola har engagerade pedagoger och alla elever blir utmanade i sin kunskapsutveckling. 

Stenungsunds Montessoriskola är en friskola i Stenungsund helt utan vinstintresse och skolan drivs som en ekonomisk förening. På vår skola är föräldraengagemanget en mycket viktig del för att eleverna ska få så bra förutsättningar som möjligt i sin kunskapsutveckling. 


Skolarbete och montessorimaterial
Elever i en montessoriskola lär sig att ta ansvar för att kunna planera sitt skolarbete med läraren som handledare. Att i tidiga år kunna ta ansvar för sig själv och sitt skolarbete är en viktig livskunskap som eleven tar med sig i livet.


Varje rum är fyllt med material och läromedel som är arrangerade från baskunskap till mer komplex kunskap. Materialen väcker nyfikenhet och lust hos eleverna och inbjuder till fördjupning och forskning. Allt material är självrättande samtidigt som det lär eleven att behärska övningen. Materialen för de yngre barnen reflekterar över de mer komplexa och abstrakta kraven som senare ställs på eleverna  när de blir äldre. På så sätt hänger allt material ihop och bygger på varandra, genom hela skoltiden.

Att lära sig – en gränslös möjlighet

Vår miljö på Stenungsunds Montessoriskola är förberedd för barnets experimentlust och nyfikenhet. Läraren möter upp elevens intressen och lust till att lära samtidigt som eleven utvecklar sina kunskaper.

Eleven känner av strukturen i klassrummet där det inte finns några begränsningar för utvecklingen av kunskaper och färdigheter. Elevens vilja att lära sig uppmuntras av möjligheten att välja mellan materialen och uppgifterna. Lektionerna som montessoriläraren ger längs vägen fungerar som guidning och kompass för elevens nästa steg i sin individuella utveckling.

Eleven i samhället

Under sin utbildning lär sig eleven hur hen ska förhålla sig till andra, samarbeta och komma överens. Vi arbetar med att eleverna ska förstå att deras uppgift på jorden är att respektera och samarbeta med andra, en livsviktig färdighet när de ska ta klivet in i vuxenvärlden. Verkligheten lyfts in i klassrummet och så långt det är möjligt arbetar vi med  uppgifter och frågeställningar hämtade från det verkliga livet. Vi är ute i verkligheten och bjuder in den till oss i så stor utsträckning som möjligt. Eleverna är en del av världen, landet, närsamhället, skolan och familjen – alla lika viktiga.

Varför ska ni söka till Stenungsunds Montessoriskola?

För att:

- Ni som vårdnadshavare har ett stort engagemang för era barns skolgång och är intresserad av Montessoripedagogiken samt vill att era barn skall undervisas enligt denna pedagogik.

- Vi arbetar enligt den pedagogik Maria Montessori utformade och kombinerar detta med de krav som ställs på eleven i samhället nu och i framtiden. Idag sker all undervisning, från förskolan till nian, enligt Montessoripedagogiken.

 

- Vi ser alla elever som kompetenta, självständiga och nyfikna medmänniskor som kan och vill själva. Det synsättet är vår utgångspunkt och vi vet att eleverna tycker det är roligt att lära sig ta ansvar. Vi vågar lita på elevernas förmågor.

IMG_4705_edited.jpg

Vi arbetar för att erbjuda montessoriutbildning av god kvalitet baserat på följande koncept:

 • Inlärning sker i en miljö som uppmuntrar frågor och nyfikenhet. Eleverna ökar sina kunskaper genom egen- eller lärarinitierade upplevelser och erfarenheter.
   

 • Inlärning sker via sinnena. Eleverna lär sig genom att använda olika läromedel, material, digitala hjälpmedel samt genom samarbete med varandra. Dessa viktiga erfarenheter är förstadiet till att abstrakt kunna förstå de idéer som vårt samhälle bygger på.
   

 • Vi har en helhetssyn på eleven som innebär att de fysiska, känslomässiga, andliga, estetiska, sociala och kognitiva behoven och intressena som eleven har kan inte delas upp utan är lika viktiga.
   

 • Respekt och omsorg om sig själv, andra, miljön och allt liv är nödvändigt.

I alla stadier har vi följande utgångspunkter:

 • Våra lärare är utbildade i montessoripedagogiken för sin åldersgrupp. Det innebär att de har både möjlighet och målsättning att följa montessoripedagogiken.
   

 • Vi samarbetar med familjen. Ett samarbete mellan skola, elev och familj är mycket viktigt för elevens hela utveckling.
   

 • Vi har åldersblandade elevgrupper.
   

 • Vi arbetar med en mängd olika montessorimaterial, aktiviteter och upplevelser som är skapade för att stödja elevens fysiska, intellektuella, kreativa och sociala självständighet.
   

 • Vi arbetar med ett schema som tillåter längre arbetspass med oavbruten tid för att lösa problem, se ämnesövergripande samband och uppmuntra nya idéer.
   

 • Vi har en klassrumskultur som uppmuntrar samarbete för gemensamt lärande och känslomässig utveckling.

Image by Skye Studios
bottom of page